जोक्स चुटकुले – एक ताऊ ताई नै डॉक्टर धोरै दिखाण नै ले गया

एक 👳 ताऊ… 👵 ताई नै डॉक्टर धोरै दिखाण नै ले गया…
.
. 💉 🕵 डॉक्टर नै🌡थर्मामीटर ताई कै मुँह मै रख कै… ताई तहिं कुछ ⏰ टेम मुँह बंद 😷 राखण नै कह्या…
.
.
ताई तहिं घणी हांण तक चुप बैठा देख कै ताऊ 🤔 भावुक हो कै डॉक्टर तै बोल्या : “डॉक्टर साब… या डंडी🌡सी कितणै की आवै सै…???”
😎😎😝😝😝😝😝😝😝😝😛

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *